Sunday, January 3, 2010

तिरुमिशिअहानि शं भवन्तु न: रात्री: प्रति धीयताम.

शं न इंद्राग्नी भवतामवोभि: शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या

शं न इन्द्रापूषणा वाजसातो शामिन्द्रासोमा सुविताय शंयो: .